Gå till kassan »
Grå pil ned Gul pil ned Grå pil höger Gul pil höger Stäng Meny

Allmänna villkor

Ansluten Hosting

Dessa villkor gäller från och med 1 mars 2015.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ansluten Hosting i Sverige AB (”Ansluten”) tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). Tjänsten Ansluten tillhandahåller är bredband. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Ansluten (”Avtalet”). Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten. De allmänna villkoren kompletteras av Anslutens särskilda villkor för tjänster till konsumenter.

1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i Allmänna villkor, skall äga tillämpning även i dessa Särskilda villkor.

1.3 Avtalet ska anses ingånget när Ansluten skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Ansluten har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Ansluten begär det.

1.4 Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. I sådant fall lämnas information om ångerrätt till Kunden.

1.5 Kunden ska uppge den postadress eller e-postadress till vilken Kunden önskar att Ansluten ska sända faktura och andra meddelanden. Om Ansluten avsänt meddelande till den uppgivna adressen, anses meddelandet mottaget av Kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten ger Kunden uppkoppling mot Internet samt tillgång till tjänsten e-post . I Tjänsten ingår tillgång till dynamiska IP-adresser för att flera medlemmar av Kundens hushåll skall kunna ansluta sina datorer samtidigt.

2.2 Ansluten ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. Ansluten har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Ansluten svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

2.3 Ansluten har inga möjligheter att påverka och kan således inte svara för begränsningar i Överföringshastighet som är hänförliga till nät som inte ägs eller kontrolleras av Ansluten.

2.4 Ansluten får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada för Ansluten eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.

2.5 Varje e-postadress som ingår i Tjänsten är personlig. Ansluten har rätt att neka och/eller ta bort stötande och olämpliga epostadresser. Ansluten har även rätt att ändra tilldelad e-postadress om detta är motiverat av tekniska eller kommersiella skäl.

2.6 Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning. Ansluten garanterar inte Tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden ansluter utrustning som inte är godkänd. Krav på specifik utrustning framgår i förekommande fall av vid var tid gällande beskrivning av Tjänsten.

2.7 Kunden ansvarar för att löpande tömma anknutna e-postbrevlådor. Ansluten har rätt att spärra kontot för inkommande post om tillgängligt lagringsutrymme saknas.

2.8 Ansluten ansvarar inte för eventuell förlust av data, t.ex. epost, s.k. back-up eller säkerhetskopiering av Kundens material tillhörande Kunden.

3. Ersättning och betalning

3.1 Kunden skall till Ansluten erlägga avgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 3.2 och 3.3.

3.2 Kunden är skyldig att erlägga anslutningsavgift (engångsavgift) så snart Avtal om Tjänst ingåtts och Ansluten tillställt Kunden faktura.

3.3 Den avgift som Kunden skall erlägga enligt Beställningsvillkoren förutsätter att Kundens betalning sker genom så kallad epostfaktura varvid avgiften automatiskt dras från Kundens bankkonto. Betalning får istället för genom epost ske mot pappersfaktura, mot att Kunden erlägger en särskild avgift enligt Anslutens vid var tid gällande prislista. Betalning genom e-faktura förutsätter att Kunden ingår erforderliga avtal med tredje part (tex. bank), för att e-faktura skall möjliggöras.

3.4 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Ansluten rätt till ersättning från Kunden. Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt Anslutens vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om Ansluten efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats av:
a) felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten, eller;
b) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten, eller;
c) Kundens utrustning, eller;
d) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Ansluten.

3.5 I samband med din registrering använder vi ditt personnummer för att kontrollera din kreditstatus och din adress. Kreditupplysningen vi gör registreras inte i några offentliga register och är alltså inte synlig för andra företag eller personer.

4. Ansvar för innehåll m.m

4.1 Eftersom Ansluten inte kontrollerar innehållet på Internet ansvarar Ansluten inte på något sätt för den information som passerar genom anslutningen via Ansluten till eller från Internet. Ansluten ansvarar heller inte för material och information som Kunden eller annan person kommunicerar eller publicerar på Internet. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data, video som länkar till annan Internetsida.

4.2 Kunden får ansluta datorresurser, såsom en server, till Anslutens nät under förutsättning att det sker fritt och för privat bruk och inte mot betalning. Oavsett vad som nu angivits förbehåller sig Ansluten rätten att stänga av Tjänsten om Ansluten eller annan drabbas av olägenhet med anledning av Kundens anslutning eller nyttjande av datorresurs som anslutits enligt ovan. Kunden åtar sig att hålla Ansluten skadeslöst för eventuella skador som orsakas av anslutningen av sådan server mm.

4.3 Kunden får ej massutskicka e-post till mottagare som ej godkänt eller begärt aktuell information (s.k. Spamming).

5. Avtalstid m.m.

5.1 Avtal om Tjänsten gäller tillsvidare med en uppsägningstid om en månad, om inte annan uppsägningstid eller särskild bindningstid gäller enligt Beställningsvillkoren.

6. Skadestånd

6.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Ansluten, eller någon för vilken Ansluten svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

6.2 Ansluten ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten, inte heller ansvarar Ansluten för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

6.3 Begränsningarna av Anslutens skadeståndsskyldighet enligt punkterna 6.1 och 6.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

6.4 Ansluten har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

7. Reklamation

7.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

8. Kunduppgifter

8.1 Ansluten registrerar, vid avtalets ingående, kunds personuppgifter för att denne skall kunna utnyttja tjänsten och för att Ansluten skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. Kunden lämnar genom ingåendet av detta avtal sitt samtycke till att Ansluten får behandla personuppgifter knutna till tjänsten enligt det ovan sagda samt för marknadsföringsaktiviteter.

Samtycket omfattar även behandling av personnummer. Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas. Har Ansluten skickat ett meddelande till angiven adress, anses meddelandet ha kommit fram till kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet.

9. Prisförändringar

9.1 Ansluten äger rätt att ändra priset inklusive moms för tjänsten med verkan från nästkommande avtalsperiod. Om prishöjning sker enligt denna punkt ska Kunden underrättas om denna minst 30 dagar innan höjningen träder i kraft. Den Kund som inte godtar en prishöjning äger rätt att säga upp tjänsten inom 15 dagar räknat från dagen för underrättelsen. Om uppsägningen skett i rätt tid får den verkan från det att prishöjningen träder i kraft – i annat fall fortsätter tjänsten att löpa under normal avtalsperiod.

10. Överlåtelse

10.1 Kund äger inte rätt att överlåta tjänst utan skriftligt godkännande av Ansluten. Ansluten äger rätt att när som helst överlåta detta avtal, eller rätten att mottaga betalning enligt detta avtal, till annan.

11. Meddelanden

11.1 Ansluten tillhandahåller fortlöpande information om tjänsten via Anslutens hemsida. På hemsidan lämnas meddelanden om avbrott i tjänsten på grund av service och underhåll. Anslutens meddelande till kund sker via e-post och/eller hemsida. Sådant meddelande anses mottaget sju (7) dagar efter dess avsändande eller att det gjorts tillgänglig via hemsida.